วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

Leave a Comment