วันที่ 3 กันยายน 2565 ผศ.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
ตามที่ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ มีบทบาทในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การวิจัยในทุกด้านทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย การสร้างเครือข่ายการวิจัย การพัฒนาให้ความรู้ทางด้านการวิจัย การบริหารทางด้านการวิจัย โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนำไปพัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จึงได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย” กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดในระหว่างที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติและหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยนั้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัยให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติและหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย

Leave a Comment