วันที่ 7 – 9 , 23 , 25 มีนาคม 2565
ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อม คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม” เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการโค๊ชและหัวใจวิศวกรสังคม สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
✍️ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นวิทยากรอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง โดยบรรยากาศในวันแรกผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชเบื้องต้นสำหรับพัฒนาตนเองและนักศึกษา (Basic coaching) และทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งสำหรับโค้ชมืออาชีพ (Deep listening skill)

Leave a Comment