วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment