วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติ ตำแหน่งวิชาการแต่งตั้งโดย San Diago State University หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้บริหาร เพื่อประสานงานการจัดอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เครื่องประดับ) ท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะผู้วิจัยจะทำการเข้าลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นี้

 

 

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2246468235391317/2246468198724654/?type=3&theater

Leave a Comment