วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และประกันคุณภาพ นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายบัณฑิต ปานะโปย นายกอบต. ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

Leave a Comment