วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ผู้ประกอบการรับฟังบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม” ในโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับแนวคิดนวัตกรรม จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ม.ราชภัฏสุรินทร์ ณ ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment