วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเป็นตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสุบรรณ สมัครสมาน บิดาของนายปกาศิต สมัครสมาน เจ้าหน้าที่สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจะประชุมเพลิง ณ เมรุวัดศาลาลอย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

 

Leave a Comment