วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Leave a Comment