วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเน้นให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มากที่สุด

Leave a Comment