วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการผลิต นำบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรวิถีใหม่เพื่อยกระดับระบบการผลิตการแปรรูปการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด (ศป.ปส.กอ.รมน.ภาค 2 สย. 2) กองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment