วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมนำเสนอโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร และโครงการพัฒนานวัตกรรมชีวภาพการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment