วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมปรึกษาหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัย และการนำไปสู่เส้นทางการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment