วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ. ศ. 2560 – 2579 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4303 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการจัดการบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัด การมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


Cr. Kittisak Kiaddamrongsuk

Leave a Comment