วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ นำคณะบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินตามโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา และ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในพื้นที่พระพุทธบาท จ. สระบุรี

Leave a Comment