วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ และคณะฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับผู้บริหารของโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง ได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยินดีมากที่ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดินทางมาประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในครั้งนี้..

Leave a Comment