วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการอนุกรรมการสภาวิชาการ และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปลิเคชั่น Zoom meeting

Leave a Comment