ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแนะนำ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ในโครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 31506 ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment