วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี ประธานในที่ประชุม
ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานร่วมประชุมสำนักงานคณบดี เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
Pre-degree
Sandbox
การประเมินค่างาน
การจัดงานประเทศออสเตรเลีย/สวีเดน
การฝึกงานประเทศสวีเดน
การอบรมภาษาอังกฤษ
ครุภัณฑ์
ประกันคุณภาพสาขาวิชา/คณะฯ
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก

Leave a Comment