ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จดหมายจากคณบดี

พัฒนาทักษะวิชาการ
สร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พัฒนาทักษะวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 139 หน่วยกิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 131 หน่วยกิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 133 หน่วยกิต

เทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 128 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 133 หน่วยกิต

เทคโนโลยีเครื่องกล ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 39 หน่วยกิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 135 หน่วยกิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 66 หน่วยกิต

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ดร.สุชาติ ดุมนิล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม

19
ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการเลือกตั้งกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะ ประจำปีการศึกษา 2567
อ่านเพิ่มเติม
24
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม