วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งทีมบริหารงานคณะฯ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2670) โดยมีท่าน ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment