วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการอนุกรรมการสภาวิชาการ และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านแอปลิเคชั่น Zoom meeting

 

Leave a Comment