วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36

Leave a Comment