วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment