วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Pree-Degree) เพื่อเพิ่มช่องทางเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในรายวิชาที่สอบผ่าน เมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการจัดทำร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment