วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ “ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment