วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อขอคำแนะนำในการบริหารงาน

Leave a Comment