วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญไปศึกษาแนวทางการพัฒนาเตาเผาถ่าน ร่วมกับชาวบ้าน เรื่อง เตาเผาถ่าน ณ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment