วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ หน่วยงานในเขตพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment