วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment