วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) และปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผ่านระบบสื่ออินเล็กทรอนิกส์ (e – meeting) ด้วยโปรแกรม zoom meeting

 

Leave a Comment