วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดการหลักสูตรระยะสั้น/การศึกษาต่อเนื่อง ( https://cbs.srru.ac.th/ )
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment