ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 21/2565
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 21/2565 ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมการต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู
2. การเตรียมความพร้อมกิจกรรมมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565
3. การติดตามความคืบหน้าจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
4. การติดตามความคืบหน้าจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. การรายงานความคืบหน้าการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
6. การรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7. การจัดส่งแผนการปฏิบัติงานของรองคณบดีและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
8. การกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2565
9. การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภาคปกติและภาคพิเศษ
10. การพิจารณา (ร่าง) การจัดโครงการจัดทำวารสารคเณศวรวิชาการรับใช้สังคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. การพิจารณาการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ “ECTI-CARD 2024 ครั้งที่ 16”

Leave a Comment