วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมประขุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กบ. (วาระพิเศษ)
เรื่อง การอนุมัติผลการเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment