วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยประธานหลักสูตรสาขาวิชา ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment