วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด และคณะ ศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการแปรรูปข้าว อินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตในท้องถิ่น ณ บ้านไร่ทวนลม ไร่อิ่มเอม จำกัด ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment