วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ บริษัท เอ็มเอวาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อให้ความรู้ และร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ในหัวข้อ ” วิธีการแก้ปัญหาขยะชุมชน เพื่อชุมชน แบบยั่งยืน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี
อีกทั้งเป็นการรณรงค์และส่งเสริม สร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการจัดการขยายอย่างถูกวิธีสามารถทิ้งขยะลงถังขยะถูกต้อง และช่วยลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน ณ หมู่บ้านเทพธานี ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment