ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment