วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะฯ นำทีมดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 โครงการ “การสร้างเสริมวิชาชีพงานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอปราสาทเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งมน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment