ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment