วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment