ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “รันนิ่ง..วิ่งเพื่อน้อง” วิ่งในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2251024914935649/2251022231602584/?type=3&theater

Leave a Comment