วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30
ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ มีบทบาทในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การวิจัยในทุกด้าน จึงได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) นำโดย ผศ.สมคิด สืบสันต์ ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ธนิศร มีสังเกต ผศ.อิสรภาพ เอ็นดู และอาจารย์กิตติพงศ์ แซ่เตียว เพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยการตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนำไปพัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อตอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
โดยครั้งนี้ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

Leave a Comment