ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 คณะเทคโนโลยีได้พัฒนา ปรับปรุงห้องประชุม 36303 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 36303 ซึ่งปัจจุบันได้พร้อมใช้งานแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment