วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
พิธีปิดโครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
่ขอของพระคุณ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม และขอขอบคุณส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ที่ให้การสนับสนุนโครงการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ ศาลาประชาคม บ้านตาโสร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment