วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ให้เกียรติมาเปิดโครงการ“พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ครั้งที่ ๒
เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างคณะฯและโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ คณะฯได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาชีพระยะสั้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางคณะฯ สามารถอบรมให้กับนักเรียนมัธยมในเขต สพม.๓๓ ได้ทั้งในและนอกสถานที่ และมีนักเรียนสนใจหลักสูตรอาชีพระยะสั้นต่าง ๆ ที่คณะนำเสนอเป็นจำนวนมาก
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามที่โรงเรียนในสหวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง โดยแยกรายละเอียด ดังต่อไปนี้
สหวิทยาเขต ๑ ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สหวิทยาเขต ๒ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สหวิทยาเขต ๓ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมและโรงเรียนพนาสนวิทยา
สหวิทยาเขต ๔ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สหวิทยาเขต ๕ ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
สหวิทยาเขต ๖ ณ โรงเรียนรัตนบุรี
สหวิทยาเขต ๗ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สหวิทยาเขต ๘ ณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก และ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบริการวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในสหวิทยาเขต ๒ จำนวน ๕ หลักสูตรได้แก่
๑. การตัดต่อวิดีโอและผลิตสื่อ VCD DVD ด้วยโปรแกรม Adobe PremierePro CS5
๒. Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างชาติสานต่อThailand ๔.๐ และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
๓. วิศวกรรุ่นเยาว์
๔. การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
เบื้องต้น
๕. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

โดยมีคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๘ คน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงเรียนมัธยมในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ต่อไป

ถ่ายภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018

Leave a Comment