มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

▶ ช่องทางการจองรายวิชาเรียน
http://reg1.srru.ac.th/
http://reg2.srru.ac.th/
http://reg3.srru.ac.th/

📍 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
– ภาคปกติ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
– ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย) วันที่ 19 มิถุนายน 2564

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 21

Leave a Comment