ยินดีต้อนรับนางวฤนดา เผ่าศิริ จากโครงการบัณฑิต และนายสังเวียน ก้อนทอง จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเรา ในการย้ายมาสังกัดในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในคร้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก เลขานุการโครงการบัณฑิต และผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมส่งบุคลากรอีกด้วย

และท่านรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมส่ง นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล สู่สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งทางสถาบันมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับบุคลากรในครั้งนี้

 

Leave a Comment