วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม
ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ
ร่วมประชุมกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมการนำเสนอแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment