วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ
ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน 16 โรงเรียน ในการประชุมยกร่างการจัดทำห้องเรียนอาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานและการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment